به علت بروز اشکالات فنی مخاطبین می توانند برای پیگیری خط مشی بنیاد باران تا اطلاع ثانوی به سایت بنیاد مدارا و تدبیر به آدرس www.modarair.com مراجعه نمایند.